FinancialWatcher.nl

Incassobureau voor bedrijven en particulieren

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Financialwatcher.nl   Financiële Diensten te Nieuwe Pekela.

1. Definities
1.1. Financialwatcher.nl is de eenmanszaak Financialwatcher.nl gevestigd te Nieuwe Pekela, aan de Onstwedderweg 6, postcode 9663 BA. Verder te noemen als Financialwatcher.nl.
1.2. Cliënten, zijn opdrachtgevers die Financialwatcher.nl niet beroepshalve een opdracht verstrekken.
1.4. Tussenpersonen, zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten, hieronder worden verstaan advocaten en gerechtsdeurwaarders .
1.5. Gerechtelijke werkzaamheden, zijn alle werkzaamheden die door de wet aan de gerechtsdeurwaarder of advocaat zijn opgedragen.
1.6. Buitengerechtelijke werkzaamheden, zijn alle door Financialwatcher.nl te verrichten werkzaamheden die door de wet niet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Hieronder vallen onder andere: de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de rolzitting bij het Kantongerecht en alle daarmede verband houdende werkzaamheden.

2. Toepassingsgebied
De algemene voorwaarden van Financialwatcher.nl zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van gerechtelijke en buitengerechtelijke werkzaamheden.

3. Aanvaarding
3.1. Een aan Financialwatcher.nl verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.

Financialwatcher.nl is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

4. Werkzaamheden
4.1. De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.2.Financialwatcher.nl zal bij de behandeling van een opdracht tot invordering ervoor zorg- dragen dat de daarmee gepaard gaande kosten, voor zover de wet en/of de rechtspraak dit toestaan, op desbetreffende debiteur verhaald worden.
4.3. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.
4.4. Het staat Financialwatcher.nl vrij om derden, waaronder een gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van gerechtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Deze kosten worden door Financialwatcher.nl als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4.5. In het geval dat Financialwatcher.nl de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Financialwatcher.nl is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht.

5.2. Financialwatcher.nl is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

6. Geschillen
6.1. Op de rechtsverhouding tussen Financialwatcher.nl en haar opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.
6.2 In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de rechter te Groningen.

7. Voorschotten
7.1. Financialwatcher.nl is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.

8. Betaling
8.1. Voldoening van al hetgeen verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen, nadat Financialwatcher.nl de declaratie aan haar opdrachtgever heeft toegezonden; bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt.
8.2. Indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wordt de rentevergoeding berekend op basis van artikel 6: 119 BW. In alle andere gevallen wordt de rentevergoeding berekend op basis van artikel 6: 119a BW.

9. Buitengerechtelijke kosten
9.1. Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Blijft betaling na aanmaning uit, dan is de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Financialwatcher.nl.

10. Tarieven
10.1. Financialwatcher.nl berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald.
10.2. Financialwatcher.nl heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of Financialwatcher.nl ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.
10.3. Financialwatcher.nl is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al wat de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.
10.4. Financialwatcher.nl hanteerd haar tarieven op basis van aanbevelingen uit het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en is officieel ingegaan op 1 juli 2012, ook wel genoemd Wet Incasso Kosten (WIK).

11. Gerechtelijke kosten en verschotten
11.1. De gemaakte gerechtelijke kosten worden in beginsel aan de cliënt doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven.
11.2. Als er gerechtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven geen vergoeding kennen, zal de cliënt een vergoeding verschuldigd zijn die gerelateerd is aan het schuldenaarstarief voor gelijksoortige handelingen.
11.3. Wanneer er sprake is van gerechtelijke werkzaamheden die Financialwatcher.nl in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, zal van de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven worden afgeweken en brengt Financialwatcher.nl het adviseringstarief in rekening. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt gerechtelijke handelingen die bijzondere zorg, spoed of meer tijd vragen dan gebruikelijk is.
11.4. De vergoeding voor verschotten welke niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of welke niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend.

12. Tarieven voor cliënten van Financialwatcher.nl
Definities
12.1. De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de debiteur betaalde bedragen.
12.2. Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt betaalde bedragen. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.
12.3. Naast de in artikel 11 genoemde ambtelijke kosten en verschotten worden onderstaande tarieven in rekening gebracht.
12.4. De rente bij ingang is de rente die berekend wordt vanaf het moment dat de betalingstermijn van de factuur verstreken is tot het moment dat de incassozaak aan Financialwatcher.nl ter incasso is gegeven.
Tarieven
12.5. Incassoprovisie
Afhankelijk van het geïncasseerde bedrag brengt Financialwatcher.nl onderstaande incassoprovisie in rekening. De incasso provisie wordt berekend over het van debiteur ontvangen bedrag, maar ten hoogste over de oorspronkelijke hoofdsom.

Factuurbedrag

Berekening incassokosten

Maximale incassokosten

Exclusief btw

Tussen €0 en €2.500,00

15 % over de het factuurbedrag

Minimale incassokosten bedragen €40,00 exclusief BTW.

€375,00


Tussen €2.500,00 en €5.000,00

€375,00 + 10 % over factuurbedrag minus €2.500,00

€625,00

Tussen €5.000,00 en €10.000,00

€625,00 + 5 % over factuurbedrag minus €5.000,00

€875,00

Tussen €10.000,00 en €200.000,00

€875,00 + 1 % over factuurbedrag minus €10.000,00

€2.775,00

Boven €200.000,00

€2.775,00 + 0,5 % over factuurbedrag minus €200.000,00)

€6.775,00

12.6. Advisering

Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de cliënt aan Financialwatcher.nl een salaris verschuldigd van € 49,50 per uur.

13. Tarieven voor tussenpersonen van Financialwatcher.nl

Definities
13.1. De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van alle andere door de tussenpersoon verschuldigde kosten.
13.2. Geïncasseerde bedragen zijn alle rechtstreeks aan Financialwatcher.nl en de tussenpersoon betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot afwikkeling.

Tarieven
13.3. Basisvergoeding
In zaken, waarin Financialwatcher.nl, een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de administratie verwerkt is een basisvergoeding ad € 20,00 verschuldigd. Zodra het in rekening te brengen honorarium de gemelde basisvergoeding overschrijdt, vervalt de aanspraak op deze basisvergoeding.

14. BTW
14.1. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.


15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

15.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

15.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Client.

15.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Copyright © 2009 Financialwatcher.nl